മണിപ്പൂർ കലാപം : ഓർത്തഡോക്സ് ക്രൈസ്തവ യുവജന പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ പ്രാർത്ഥനാദിനവും പ്രതിഷേധ ജ്വാലയും

Spread the love

വിവിധ യുണിറ്റുകളിൽ നടന്ന പ്രതിഷേധ പരിപാടികൾ