ആസാദി

Spread the love

യുക്രൈനിലെ യുദ്ധമുഖത്തുനിന്ന് നമ്മുടെ വീടുകളിലേക്ക് മടങ്ങിയെത്തിയ വിദ്യാർഥികൾക്ക് ഒപ്പം താങ്ങായി തണലായി സഭയുടെ യുവജനപ്രസ്ഥാനം കൂടെയുണ്ടാകും.

നിങ്ങൾ നേരിട്ട പ്രയാസങ്ങൾ,അനുഭവങ്ങൾ ഇന്നും മായാതെ നിൽക്കുന്ന യുദ്ധപോർമുഖം ഇതൊക്കെ നിങ്ങളിൽ അല്ല നമ്മളിൽ പലതരത്തിലുള്ള മാനസിക ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടാകാം,ചിലത് കൂടുതൽ ബലപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടാകാം. നമുക്ക് ഒന്നിച്ചിരിക്കാം,അല്പ സമയം സംസാരിക്കാം,സംവദിക്കാം,അവകാശങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പോരാടാം.. 

പ്രിയമുള്ള പ്രസ്ഥാനപ്രവർത്തകരെ,നിങ്ങളുടെ യൂണിറ്റുകളിൽ ഉക്രയിനിൽ നിന്ന് തിരികെ എത്തിയ വിദ്യാർഥികളുടെ വിവരങ്ങൾ( പേര്,ഇടവക,വയസ്സ്,ഫോൺ നമ്പർ,സ്ട്രീം) കൈമാറുവാൻ ശ്രദ്ധിക്കണമേ.അവർക്കായി ഒരു സംഗമം നടത്തുവാൻ പ്രസ്ഥാനം ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്.വിവരങ്ങൾ ഈ മാസം 20 ന് മുൻപായി കൈമാറുവാൻ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുമല്ലോ.