വേദപഠനം ഉറവയിലേക്കു എഴുത്തു പരീക്ഷ 2019 Feb 24

Spread the love

ഓർത്തോഡോക്സ് ക്രൈസ്തവ യുവജന പ്രസ്ഥാനം  :- വേദപഠനം ഉറവയിലേക്കു എഴുത്തു പരീക്ഷ 2019 ഫെബ് 24 രണ്ടു മണി മുതൽ. അതാതു ഭദ്രാസന ങ്ങൾ അനുവദിച്ച കേന്ദ്രങ്ങളിൽ. ചോദ്യങ്ങൾ കേന്ദ്ര ത്തിൽ നിന്നും അയച്ചു തരുന്നതാണ് .

വേദവായന ,പഠനം ,പരീക്ഷ.

OCYM GS

Aji Thomas