ബോബി അച്ഛൻ തോനയ്‌ക്കാടിന്റെ മണ്ണിൽ

Spread the love

ഓഗസ്റ് മാസം 28ന് ബോബി അച്ഛൻ തോനയ്‌ക്കാടിന്റെ മണ്ണിൽ…..

തോനയ്‌ക്കാട് യുവജന പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ നടത്തപെടുന്ന ധ്യാന യോഗത്തിന്റെ മുഖ്യ പ്രഭാഷകനാണ് അച്ഛൻ…..

image