പ്രസംഗ മത്സരം

Spread the love

പരിശുദ്ധ വട്ടശ്ശേരിൽ തിരുമേനിയുടെ  പെരുന്നാളിനോടനുബന്ധിച്ചു ഓർത്തോഡോക്സ് ക്രൈസ്‌തവ യുവജന പ്രസ്ഥാനം വട്ടശ്ശേരിൽ തിരുമേനിയുടെ സ്വാതന്ത്ര്യ സ്വപ്നങ്ങൾ എന്ന വിഷയത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കി പ്രസംഗ മത്സരം നടത്തുന്നു . സ്ഥലം : പഴയ സെമിനാരി സമയം : രാവിലെ 10 മുതൽ