ദുഃഖവെള്ളി ജാഗരണം

Spread the love

പ്രിയ സഹപ്രവർത്തകരെ 

മുൻവർഷങ്ങളിൽ യുവജന പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ദുഃഖവെള്ളിയാഴ്ച വൈകിട്ട് സന്ധ്യാ നമസ്കാരത്തിന് ശേഷം ദുഃഖവെള്ളി ജാഗരണം പള്ളികളിൽ വച്ചു സംഘടിപ്പിക്കുന്ന ഒരു പതിവ് ഉണ്ടല്ലോ. ഈ വർഷവും അത് മുടക്കം കൂടാതെ നടത്തുവാൻ ഏവരും ശ്രദ്ദിക്കണമേ.

 

ഫാ വിജു ഏലിയാസ് 

ജനറൽ സെക്രട്ടറി – OCY