വിശുദ്ധ വലിയ നോമ്പിലെ ധ്യാനം മാർച്ച് 26

Spread the love

പ്രിയ സഹപ്രവർത്തകരെ, വിശുദ്ധ വലിയ നോമ്പിലെ നമ്മുടെ ധ്യാനം മാർച്ച് 26 ചൊവാഴ്ച 6 മണിക്ക് തുടങ്ങി 27 വിശുദ്ധ കുർബാനയോടു കൂടി തീരത്തക്കവിധത്തിൽ ഞാലിയാ കുഴി ദയറായിൽ വച്ച് നടത്തുവാൻ ക്രമീകരിക്കുകയാണ് .അവധി ദിവസങ്ങൾ കിട്ടാത്തത് കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ക്രമീകരിക്കുന്നു .യുവജന നേതൃ ധ്യാനത്തിൽ പങ്കെടുക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ അറിയിക്കുക .26 നു വൈകുന്നേരം അല്ലെങ്കിൽ മുഴുവൻ സമയവും .ഞാലിയാ കുഴി ദയറായിൽ മറ്റു ക്രമീകരണങ്ങൾ ചെയേണ്ടത് കൊണ്ട് ഉടനെ അറിയിക്കുമല്ലോ